1. Az adatkezelési tájékoztató

Célja a https://reklamhang.hu weboldalon megadott személyes adatok kezelési módjának megismertetése.

2. Általános adatkezelési irányelvek
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

3. Az adatok fizikai tárolási helye

A tárhelyszolgáltató szerverei:

– T-Systems Adatpark Budapest II., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
– 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A.
– 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/a.

4. Adatkezelők:

4.1. Webodal tulajdonos, adminisztrátor:
név: Fischer Gergő E.V.
adószám: 79364773-1-30
székhely: 3300 Eger, Rózsa Károly utca 8.

4.2. Tárhelyszolgáltató:
név: 3in1 Hosting Bt.
adószám: 22206118-2-13
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassú u. 4/A

5. Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata:
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
– tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

5.1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

6. Az adatkezelők a levélküldéshez az alábbi adatokat kezelik:
– Név
– E-mail cím
– Telefonszám
– Üzenet
– Választott szolgáltatás (checkbox lista)

A levélküldéshez megadott adatok célja a kapcsolatfelvétel és az árajánlat vagy érdeklődés igényének elküldhetősége, az adatkezelő az adatokat ehhez használja fel.
A megadott adatok kezelése az adatkezelést megtiltó kérelem beérkezéséig tart.
Az adatok a tárhelyszolgáltató szerverén tárolódnak.

7. Az adatok törléséhez való jog

Az eltárolt adatok törlése kérhető az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
– E-mailben:
– Postai úton: Fischer Gergő E.V, 3300 Eger, Rózsa Károly utca 8.

Az adattörlés határideje a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári nap.

8. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

10. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail:
Honlap: http://www.naih.hu

Utolsó frissítés ideje:
Eger, 2021. november 06.